Medžlis

Status medžlisa u ustrojstvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini definiran je članovima 39, 40, 41. i 42. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni. Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne općine. Odluku o osnivanju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor na prijedlog Rijaseta. Glavni imam je nadležan i odgovoran za organizaciju i izvršavanje vjerskih poslova i aktivnosti na području medžlisa i odgovoran je za rad imamā, hatibā i muallimā. Organi medžlisa su: skupština i izvršni odbor. Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata. Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa.
Medžlis islamske zajednice Prnjavor (MIZ Prnjavor) je jedan od 91. medžlisa u Islamskoj zajednici. Medžlis Islamske zajednice Prnjavor je u sastavu Banjalučkog muftijstva. Njemu pripada šest džemata i to: Prnjavor, Lišnja, Konjuhovci, Mravica-Galjipovci, Puraći i Babanovci, u kojima je angažovano pet stalnih imama. Najstariji džemat na području MIZ Prnjavor je džemat Lišnja koji je kao kasabu utemeljio Ferhat paša Sokolović u 16 stoljeću. Centralna džamija je Gradska džamija koja je prvi put na tom mjestu izgrađena 1800. godine. Administrativno sjedište Medžlisa se nalazi u Prnjavoru pored Gradske džamije. U svih šest džemata se redovno odvijaju vjerske aktivnosti uključujući i mektebsku nastavu. U svom radu MIZ Prnjavor veliku pažnju posvećuje radu sa omladinom, humanitarnom radu sa socijalno ugroženim kategorijama, izgradnji i očuvanju porodica, većem angažmanu žena unutar Islamske zajednice i međureligijskom dijalogu. Također, velika pažnja je usmjerena na saradnju sa državnim organima kao i sa nevladinim organizacijama i udruženjima. Organi Medžlisa su Izvršni odbori i Skupština medžlisa. Na čelu Medžlisa je predsjednik Izvršnog odbora a u vjerskim stvarima glavni imam.
U proteklom ratu su bile porušene sve džamije, koje su povratkom vjernika na svoja ognjišta ponovo izgrađene i svečano otvrene te stavljene u rad i na korištenje svojim džematlijama. U prethodnih dvadeset godina iz prnjavorskih mekteba je devetero naših polaznika mekteba upisano u medresu, od kojih su dvojica hafiza. Veliki broj djece je podučen osnovama islama, dok je veliki broj njih uspješno savladao arapsko pismo i naučili pravilno učiti Kur’an te su završili jednu ili više hatmi. Također, veliki broj naše omladine je pozavršavalo faklutete od kojih su neki bili studenti generacije na fakultetima koje su pohađali, a danas su uspješni u svojim profesijama. U postratnom periodu je veliki broj naših džematlija ispraćen na hadž iz naših džamija, obavljena mnogobrojna šerijatska vjenčanja, organizovan veliki broj vjerskih programa, predavanja i druženja.
MIZ Prnjavor je sa svojim uposlenicima uvijek bio na raspolaganju svim svojim džematlijama pružajući usluge i pomažući svima na najbolji mogući način shodno vlastitim mogućnostima.

Izvršni odbor, mandatni period 2018-2022 godina:

  • Halilić hadži Muharem, predsjednik
  • mr. Fikret-ef. Čelenka, glavni imam
  • mr. Indir Mujanić, član
  • Porča Azmir, član
  • Zejnić Edvin, član
  • Admir-ef. Džaja, član
  • Kemal Pandža, član

Dužnost sekretara i blagajnika obnaša Fatima Dedukić.