Babanovci

Džemat Babanovci se prostire na desnoj strani starog turskog puta od Prnjavora prema Srpcu. Stanovništvo se bavilo poljoprivredom, voćarstvom i stočarstvom. U Babanovcima su se prvi muslimani naselili krajem osmanske vladavine i odmah izgradili manji mekteb. Poslije Prvog i Drugog svjetskog rata u Babanovce su doseljavale muslimanske porodice iz Tešnja, Kotor Varoša i drugih krajeva bivše Jugoslavije. Po kazivanju u Babanovcima je krajem Drugog svjetskog rata bilo 17 muslimanskih domaćinstava dok danas u Babanovcima živi 52 domaćinstva.

Zbog dotrajalosti džematlije su mekteb porušili na lokaciji današnje džamije 1973. godine i izgradili novi zidani mesdžid i imamsku kuću. Zemljište za ovu džamiju je uvakufio Mustafa-Musa Menzil, a kasnije pored nove džamije dio parcele su uvakufili Muharem Sarač i Ševko Menzil.

Početkom 2000. godine prognani Babanovčani, su se počeli vraćati na svoja ognjišta i tražiti građevinski materijal za obnovu svojih porušenih i devastiranih kuća, a tako i adaptaciju mesdžida. Ubrzo je formiran građevinski odbor na čelu sa Sakibom Skorupanom, blagajnikom Ahmetom Kurtićem i članovima Eminom Ustalićem, hadži Rešida hanuma Dunić, Alijom Crnojevićem, Asimom Korkarićem, braćom Halidom i Redžom Saračem, hadži Ismetom Bičom, Ramom Grebenarevićem i dr. Ubrzo su džematlije izgradile poptuno novu džamiju sa munarom. Džamija je svečano otvorena 03. Novembra 2007. godine.

Do sada su imamsku dužnost u Babanovcima obavljali:

-Salim ef. Dautefendić
-Džemal ef. Devedžić
-Hafiz Muharem ef. Čandić
-Muharem ef. Hrnjić
-Hasan ef. Alić
-Aziz ef. Palić
-Mirzet ef. Pezer
-Nihad ef. Salihović
-Selim ef. Odobašić

Prve hatme su 2007. godine pred Mirzet ef. činile:

-Asmira Kurtić
-Dervisa Crnojević
-Melisa Sarač

Druge hatme su 2010. pred Nihad ef.činili:

-Amel Didić
-Nela Mehić
-Jelena Alibalić

Dužnost mutevelije su do sada obavljali:

-Izet Ćosović
-Sead Kurtić
-Atif Grebenarević
-Zaim Mašić
-Rasim Fazlić
-Ramo Grebenarević
-Halid Sarač
-Nusret Prozorac
-Nijaz Mehić